Privaatsuspoliitika

Nordic Vitamins OÜ kohustuseks on alati kaitsta oma klientide privaatsust ja kinnitame, et firma tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete töötlemine

Osta teadvustab, et NorVita.eu veebipoest tooteid ostes annab Ostja oma nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Ostja annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada veebipoe teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.

Veebipoe NorVita.eu isikuandmete vastutav töötleja on Nordic Vitamins OÜ (registrikood 14937673) asukohaga Peterburi tee 90F, Tallinn, 13816 Eesti, telefon +372 56233133 ja e-kiri info@norvita.eu

Nordic Vitamins OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Nordic Vitamins OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Norvita.eu veebileht töötleb järgnevaid isikuandmeid:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;
  • pangakonto number;
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Nordic Vitamins OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
Nordic Vitamins OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@norvita.eu.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 

Veebipood vastutab Tellija ees ja Tellija Veebipoe ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Tervisepood ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Netipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses ja kasutatakse Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja nõustumine

Ostjal on õigus igal ajahetkel tutvuda enda kohta kogutud andmetega, teavitades sellest kirjalikult veebipoodi, välja arvatud juhul kui seadus sätestab teisiti. Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel – info@norvita.eu

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipood säilitab Ostja isikuandmeid seni, kuni Veebipoel on Ostja nõusolek või kuni see on vajalik Ostjale teenuste osutamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel – info@norvita.eu. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel info@norvita.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).